49
 
BESTIL VINDUESPOLERING BENYT VORES KONTAKTFORMULAR
 
SAMARBEJDSBETINGELSER
Vederlaget
Vederlaget dækker alle omkostninger forbundet med de anførte arbejder og leverancer, herunder arbejdsløn, atP, ferie Og syge løn, ansvarsforsikring, lovpligtig ulykkeforsikring, redskaber og materialer, arbejdsledelse og inspek
tion, samt administrative omkostninger.
 
Kunden stiller vederlagsfrit koldt og varmt vand, samt el til rådighed for arbejdets udførelse. 
 
Ordrebekræftelse
Kunden forpligter sig til at fremsende en ordrebekræftelse på hver opgave der skal udføres, med nøjagtig angivelse af opgavens omfang, ifølge tegning el. andet materiale.
 
Ekstra arbejde
evt. ekstra arbejde, el. tillægs opgaver udført som supplement til nærværende aftale, udføres til kr. 249,00 + moms. Og er omfattet af alle punkter i samarbejdsaftalen.
 
Betaling
Vederlaget erlægges månedsvis forud, og skal betales senest d. 10 i måneden. Ekstra arbejde faktureres netto 10 dage.
 
Ved for sen indbetaling vil der blive opkrævet et gebyr for private kr. 100,00, og for erhvervskunder kr. 250,00.
Efter 30 dage opkræves renter, svarende til diskonto + 12,5 %  p.a.
 
Prisregulering
Hvis der som følge af love eller overenskomster med de faglige organisationer sker ændringer i  birn’s rengøring udgifter til rengøringspersonale, arbejdsledelse og administration, eller hvis materialepriser samt andre drifts omkostninger ændres, reguleres vederlaget med den procent hvormed udgiften er blevet ændret. dette kan  ske uden varsel.
 
Force Majeure
Kan birn’s rengøring på grund af forhold som ikke kunne tages i betragtning ved tilbudsgivning, f.eks. strejke, lockout, el. naturkatastrofer, ikke påtage sig udførelsen af arbejdet i overensstemmelse med aftalen, må birn’s rengøring
tilkendegive dette overfor kunden.
 
Ved en længere varende periode med sådanne tilfælde, vil kunden være berettiget til en forholdsmæssig reduktion i veder laget.
 
Medarbejdere
medarbejdere i birn’s rengøring har fuld tavsheds og diskretionspligt i relation til kundens interne forhold, som måtte blive bekendt i forbindelse med arbejdets udførelse.
 
Kundens telefon må kun benyttes i forbindelse med arbejdets udførelse, og i særlige tilfælde hvor en kort besked til privat bopæl kan være påkrævet.
 
Sikkerhed
birn’s rengøring lægger den største vægt på at rengøringspersonalet opfylder alle sikkerhedsmæssige krav, som står i forbindelse med arbejdets udførelse, hvorfor meddelelse om tiltrængt reparation, fornyelse og om iagttagende uregelmæssigheder straks vil blive afgivet til kunden.

Medarbejderne skal drage omsorg for, at døre som kunden ønsker aflåst såvel under som efter arbejdets udførelse, samt at overholde de for arbejdsstedets gældende sikkerhedsforskrifter.
 
Nøgler
det for arbejdets udførelse nødvendige antal nøgler (min 2 sæt) udleveres af kunden til birn’s rengøring mod kvittering. 
 
Alle nøgler opbevares i henhold til normal praksis, adskilt fra adresse og adgangskoder, således at nøglen ved bortkomst ikke kan kædes sammen med kundens adresse og adgangsforhold.
 
birn’s rengøring erstatter bortkomne nøgler, men påtager sig ikke et videregående ansvar som f.eks. omstilling af låse, ect.
 
Reklamation / Opsigelse
Kunden er berettiget til skriftligt at reklamere over mangler ved arbejdets udførelse, og birn’s rengøring er i så fald forpligtet til hurtigst muligt at oprette det forsømte. 

Birn’s rengøring er berettiget til skriftlig at reklamere over lokalemæssige forhold og lignende forhold, som vanskeliggør arbejdet, og kunden er i så fald forpligtiget til hurtigst muligt at bringe forholdene i orden.
 
Ved tilfælde af grov eller vedvarende misligholdelse af aftalen, vil den kunne opsiges uden varsel.
 
Under normale omstændigheder vil aftalen kunne opsiges til udgangen af en måned, med 3 måneders varsel.
 
Helligdage
der vil ikke blive gjort rent på Søn & Helligdage.  
     
Klausul
Såfremt kunden overgår til andet firmanavn el. virksomhedstype, aps, a/s, i/s el. anden ejer af virksomheden.

Hæfter den tidligere ejer for indgåelse af kontrakten og skal enten formidle den videre til den nye virksomhed, el. afslutte samarbejdet som beskrevet under opsigelse.
NYHEDER OG TILBUD
SÆT PRIS  199,- 
MERYMOP
Microfiber moppe effektiv  til gulvvask.
God til hjørner og kroge.
Sættet består af spand m/ vrider samt skaft, ekstra moppehovder kan købes seperat til kr. 59,00.
 
Som kunde hos os kan du få sættet leveret fragtfrit ved næste vinduespolering eller rengøring.
 
Microfiber klude 
Proffesionel kvalitet
10,-
Som kunde hos os kan du få
10 stk for 75,- kr.
Leveret fragtfrit ved næste vinduespolering eller rengøring.